Zgłoś się już dziś!
ODDZWONIMY DO CIEBIE!

Podany nr telefonu zostanie użyty dla potrzeb przedstawienia oferty prac.
X

Najlepsze Oferty Pracy


Szukaj

« powrót do listy

PRACA TYMCZASOWA SZANSĄ DLA PRACOWNIKA

 

Nowe sytuacje społeczne i gospodarcze wymuszają stosowanie elastycznych rozwiązań na rynku pracy. W obliczu nasilających się procesów globalizacji, rosnącej konkurencji i kształtowania się społeczeństwa informatycznego, nieuniknione okazuje się odchodzenie od tradycyjnego modelu pracy oraz regulacji gwarantujących stabilność i pewność zatrudnienia. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy muszą być tak ukształtowane, żeby nie tylko mogły zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na swobodę działania w zakresie zarządzania kadrami, ale również pozwalały unikać negatywnych skutków społecznych.

Praca tymczasowa jest nietypową formą zatrudnienia pracowników. Oparta na wzorcach europejskich, pojawiła się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych i została przyjęta do ustawodawstwa krajowego. Element nietypowości tkwi  głównie  w  trójpodmiotowej  konstrukcji   prawnej    tej   formy    zatrudnienia. W realizacji tej formy zatrudnienia biorą bowiem udział nie dwa, jak to ma miejsce w typowym stosunku pracy, lecz trzy podmioty: osoba fizyczna (pracownik tymczasowy) zatrudniana jest przez agencję pracy tymczasowej, tj. z agencją łączy ją odpowiednia terminowa umowa o świadczenie pracy, ale pracę tę wykonuje będąc skierowaną do innego podmiotu (pracodawcy użytkownika).

Praca tymczasowa jest elastyczną formą zatrudnienia, która wymaga wieloaspektowego podejścia ze względu na funkcje,  jakie  ma   spełniać.  Jest  to  z pewnością pożyteczna, odgrywająca pozytywną rolę, forma zatrudniania osób. Korzyści płynące ze stosowania tej formy zatrudnienia trzeba wiązać z celami, które zdecydowały o narodzinach i rozwoju zatrudnienia tymczasowego. Stanowi ona dogodne dla pracodawców narzędzie redukowania kosztów i dostosowania zasobów ludzkich do bieżących potrzeb, przyczyniając się do poprawy ich kondycji ekonomicznej i rozwoju przedsiębiorczości, co powinno także wpływać na zwiększenie ilości miejsc pracy. Jest to przy tym mniej sformalizowany sposób zatrudniania niż zatrudnienie realizowane w ramach typowego stosunku pracy, pozwalający zmniejszyć koszty zatrudnienia pracowników. Z punktu widzenia wykonawców pracy, zatrudnienie tymczasowe łagodzi do pewnego stopnia sytuację osób niemających stałej pracy, umożliwia okresowe podjęcie pracy jej poszukującym, chociaż często będzie to praca nie tyle wybrana, co narzucona brakiem możliwości znalezienia stałego zatrudnienia. Praca   tymczasowa  jest  instrumentem  służącym   pozyskaniu   nowych   kompetencji i umiejętności, a także zapobiegającym bierności i wykluczeniu z rynku pracy, zwłaszcza niektórych grup społecznych, takich jak młodzież czy kobiety.

Korzyści wynikające z podjęcia pracy tymczasowej dla poszczególnych grup społecznych

 

Poprawie  ulega  wizerunek   społeczny pracy tymczasowej. Duża w tym rola uregulowań prawnych – im skuteczniej chroni się pracownika tymczasowego, tym łatwiej jest zaakceptować tę formę zatrudnienia.

 Nie mniejsza jest zasługa samych agencji pracy tymczasowej, które w ramach profesjonalizacji reprezentowanego sektora działalności, poprzez stopniową poprawę jakości świadczonych usług, rzetelności w wywiązywaniu się z zobowiązań nie tylko wobec pracodawcy użytkownika, ale także pracownika tymczasowego, zdobywają coraz większe zaufanie.  

Stosowanie  zatrudnienia  tymczasowego z  pewnością nie  spowoduje trwałego
i znaczącego zmniejszenia liczby osób pozostających bez pracy. Bezrobocie jest problemem złożonym, którego rozwiązanie wymaga uruchomienia całego szeregu spójnych działań, programów i przedsięwzięć. Są jednak powody, aby sądzić, że praca tymczasowa, umiejętnie wkomponowana w system rynku pracy, przeciwdziała bezrobociu, oraz może być jednym ze środków prowadzących do tego celu. Jest legalnym źródłem zarobkowania i stanowi alternatywę dla bezrobocia.

 

 

« powrót do listy

Nasi partnerzy

Wszystkie prawa zastrzeżone