Zgłoś się już dziś!
ODDZWONIMY DO CIEBIE!

Podany nr telefonu zostanie użyty dla potrzeb przedstawienia oferty prac.
X

Najlepsze Oferty Pracy


Szukaj

21.02.2018

 

RODO- nowe wyzwania

Przedstawiamy wywiad z wiceprezesem zarządu Work&Profit, Wojciechem Pankowskim, który z ramienia naszej Agencji brał udział w konferencji poświęconej zmianom w przepisach o ochronie danych osobowych w warszawskim centrum szkoleniowym ADGAR.

 

 Czy może nam Pan pokrótce przybliżyć tematykę konferencji i wyjaśnić, czym jest RODO?

Nasza agencja była jednym ze sponsorów konferencji „RODO w zatrudnianiu- przygotuj się na zmiany” organizowanej przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, która miała miejsce w Warszawie w dniu 1-ego lutego 2018 roku.Tematem konferencji było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które ma na celu stworzenie systemu prawnego w każdym kraju UE.RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) reguluje zasady mające gwarantować osobom fizycznym skuteczną ochronę danych osobowych w procesie ich przetwarzania.

 

 Dlaczego Parlament Europejski zajął się tą kwestią?

Odpowiedź wydaje się oczywista. Rozwój technologii pozwolił przedsiębiorcom prywatnym jak i organom publicznym na wykorzystywanie danych osobowych na skalę niespotykaną do tej pory. Nowe przepisy mają przystosować mechanizmy ochrony do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Poszczególne kraje UE muszą dostosować swoje prawodawstwo do unijnych wytycznych.

 

 Do kiedy?

Do 25 maja 2018 roku.

 

 Jak wygląda postęp prac i co będą obejmować nowe przepisy?

Obecnie trwają prace nad polską ustawą wdrażającą ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zakres prac oraz sam proces tworzenia tych przepisów relacjonował gość honorowy konferencji- dr Maciej Kawecki - dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Ujmując w skrócie,nowe przepisy będą obejmować zarówno kwestie praw osób, których dane są przetwarzane, jak i obowiązki administratora danych związane z ich przetwarzaniem. Każdy podmiot przetwarzający dane na dużą skalę będzie zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ustawa przewiduje utworzenie niezależnego Organu Nadzorczego, do którego można będzie zgłaszać zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia RODO. Ustawa zapowiada szereg sankcji, które mogą być bolesne dla tych podmiotów, które zlekceważą przepisy prawa. Do dnia 25 maja wszystkie firmy, które są administratorami baz danych, mają obowiązek dostosować się do wytycznych wyrażonych w przepisach regulujących tę kwestię.

 

 To chyba wyzwanie dla polskich przedsiębiorców?

To olbrzymie wyzwanie organizacyjne i finansowe dla firm.Tym bardziej pragnę z przyjemnością poinformować,że nasza agencja znajduje się na półmetku przygotowań.

 

 Czy może Pan przybliżyć, jakie działania zostały podjęte w naszej Agencji?

Już w połowie 2017 roku wprowadziliśmy system JOBadm.- platformę komunikacji pomiędzy pracownikami a naszą agencją. System ten spełnia już wysokie wymagania RODO, a dane zapisane na tej platformie są bezpieczne. Co najważniejsze, system ten wyprowadził nas całkowicie z „epoki” dokumentów w wersji papierowej. Cała komunikacja, poczynając od rejestracji, poprzez zawarcie umowy i wybór grafiku,odbywa się elektronicznie. Obecnie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami,które jeszcze bardziej usprawnią komunikację. Opracowujemy również nowe procedury, wprowadzamy najnowsze technologie w komunikacji wewnętrznej oraz dokonujemy audytu całej organizacji, by nic nie umknęło naszej uwadze. Oczywiście czekamy na ostateczny kształt ustawy, by finalnie precyzyjnie dostosować mechanizmy ochrony w naszej agencji.

 

Dziękuję za rozmowę.

                               

 

 

 


 

 

 

05.01.2018

CO ZMIENI SIĘ W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW PO 1 STYCZNIA 2018?

Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wnosi od 1 stycznia 2018 r. sporo zmian w funkcjonowaniu podmiotów powierzających cudzoziemcom wykonywanie pracy na terenie RP. Wprowadza ona dodatkowe regulacje systemu dopuszczania ich do polskiego rynku pracy; zmienia przepisy regulujące wydawanie zezwoleń na pracę i wprowadza nowy typ zezwolenia, dotyczącego wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. To jednak nie wszystko:

 • Wdrożona zostanie nowa forma dokumentu – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oparta na obowiązującej dotychczas procedurze oświadczeniowej.
 • Zezwolenie na pracę sezonową będzie po 1 stycznia wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. 
 • Praca, na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę, będzie mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 • Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane, jeżeli wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Drugi warunek konieczny wydania takiego zezwolenia; podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
 • Warto pamiętać, że starosta ma przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnić pierwszeństwo cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.
 • Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla konkretnego cudzoziemca i będzie wskazywać: 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, 

najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, 

wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, 

rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy

okres ważności zezwolenia. 

 • Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę będzie określany także pracodawca użytkownik.
 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turystyki, na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.
 • Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej (lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji), starosta będzie mógł wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego lub innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydawane ma być na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie będzie dłuższy niż dziewięć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 
 • Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie ww zezwolenia a wniosek nie zawiera braków formalnych, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna.
 • Jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (który przyjechał na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji) na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten będzie obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy, w formie pisemnej, określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. 
 • Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie będzie mógł być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. a wszelkie zapisy umowy przewidujące automatyczne potrącenia czynszu z wynagrodzeń będą nieważne.
 • Starosta będzie mógł odmówić wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, w razie przypuszczenia, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.
 • Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

* Źródło : http://www.saz.org.pl/artykuly/aktualnosci/co-zmieni-sie-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-po-1-stycznia-2018/

Nasi partnerzy

Wszystkie prawa zastrzeżone